ห้วยหงษ์ทองส., and เควียเซ่น ก. “การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 29, no. 1, June 2022, pp. 155-73, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/535.