นาคธนศ. “การจัดการความรู้จักสานตะกร้าหวายลายวิจิตร: กรณีศึกษา หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 28, no. 2, Dec. 2021, pp. 143-60, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/539.