ศรีวรเดชไพศาลน. “แวดวงสำนักฯ”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 28, no. 2, Dec. 2021, pp. 163-7, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/541.