สงเคราะห์ร. “การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 29, no. 1, June 2022, pp. 99-112, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/544.