เพชรชื่นสกุลส., and กาญจนพิชิตน. “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC)”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 30, no. 1, June 2023, pp. 18-33, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/588.