ไชยแสงบ. “การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 30, no. 1, June 2023, pp. 34-48, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/590.