เหลืองอุบลรุจิรา, and เทียมแก้ว น้ำลิน. “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554”. Information - อินฟอร์เมชั่น 21, no. 1 (August 1, 2019): 12-18. Accessed June 10, 2023. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/145.