น้อยบัวทิพย์มะลิวัลย์, แสนวาศุมรรษตรา, เหลืองอุบลรุจิรา, นามษรประนอม, เทียมแก้วน้ำลิน, and กลางเคื่อม จิตรลดา. “การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. Information - อินฟอร์เมชั่น 14, no. 1 (August 1, 2019): 32-40. Accessed October 3, 2023. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/204.