จันท์เทวนุมาส บุษกร, and ท้วมสุขกุลธิดา. “ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”. Information - อินฟอร์เมชั่น 27, no. 2 (December 24, 2020): 23-39. Accessed April 20, 2021. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/461.