สายสิงห์จารุกิตติ์. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต”. Information - อินฟอร์เมชั่น 28, no. 1 (June 28, 2021): 131-152. Accessed December 3, 2021. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/499.