คลังธนบูรณ์วชิราภรณ์. “การสำรวจการจัดการศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาข้อมูล (Data Curation) ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย *”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29, no. 1 (June 6, 2022): 47-64. Accessed October 5, 2022. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/516.