พรพิมลเทพวชิราวรรณ, and ตัวงามพีรพงษ์. “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จากข้อมูลสิทธิบัตร”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29, no. 1 (June 6, 2022): 113-129. Accessed October 5, 2022. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/529.