สันธิ เรณุกา, and ลีนาราช พรชนิตว์. “สมรรถนะการรู้ดิจิทัลสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย *”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29, no. 1 (June 6, 2022): 131-154. Accessed October 5, 2022. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/532.