ห้วยหงษ์ทองสุวรรณี, and เควียเซ่น กันยารัตน์. “การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29, no. 1 (June 6, 2022): 155-173. Accessed October 5, 2022. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/535.