นาคธนศรีสุภา. “การจัดการความรู้จักสานตะกร้าหวายลายวิจิตร: กรณีศึกษา หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี”. Information - อินฟอร์เมชั่น 28, no. 2 (December 21, 2021): 143-160. Accessed July 7, 2022. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/539.