เพชรชื่นสกุลสุภาวดี, and กาญจนพิชิตนิสาชล. “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC)”. Information - อินฟอร์เมชั่น 30, no. 1 (June 30, 2023): 18-33. Accessed March 3, 2024. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/588.