ไชยแสงบุปผา. “การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Information - อินฟอร์เมชั่น 30, no. 1 (June 30, 2023): 34-48. Accessed March 3, 2024. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/590.