1.
น้อยบัวทิพย์ม, แสนวาศ, เหลืองอุบลร, นามษรป, เทียมแก้วน, กลางเคื่อม จ. การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. information [Internet]. 2019Aug.1 [cited 2023Oct.4];14(1):32-0. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/204