1.
จันท์เทวนุมาส บ, ท้วมสุขก. ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. information [Internet]. 2020Dec.24 [cited 2021Apr.20];27(2):23-9. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/461