1.
สุขอินป, ลีนาราชพ. ปัจจัยความสำเร็จในการจัดบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย *. information [Internet]. 2022Jun.6 [cited 2022Oct.5];29(1):1-17. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/512