1.
บุญประเสริฐ ค, วิภาวินน, วัฒนกุลเจริญ ท, รพีพิศาล โ. การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *. information [Internet]. 2022Jun.6 [cited 2023Oct.3];29(1):79-8. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/528