1.
พรพิมลเทพว, ตัวงามพ. การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จากข้อมูลสิทธิบัตร. information [Internet]. 2022Jun.6 [cited 2022Oct.5];29(1):113-29. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/529