1.
สันธิ เ, ลีนาราช พ. สมรรถนะการรู้ดิจิทัลสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย *. information [Internet]. 2022Jun.6 [cited 2022Oct.5];29(1):131-54. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/532