1.
เพชรชื่นสกุลส, กาญจนพิชิตน. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC). information [Internet]. 2023Jun.30 [cited 2024Mar.3];30(1):18-3. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/588