1.
ไชยแสงบ. การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. information [Internet]. 2023Jun.30 [cited 2024Mar.3];30(1):34-8. Available from: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/590