การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น: กรณีศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์

Academic Information Search for Health Sciences and Teaching Management Khon Kaen University: Case Study Human Anatomy Courses

  • ยุภาพร ทองน้อย
  • เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์
  • ศุภชัย อนวัชรพงศ์
  • เยาวพร ศานติวิวัฒน์
Keywords: การสืบค้นข้อมูล, การเรียนการสอน, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, กายวิภาคสาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นและห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในประเทศที่มีการเรียนการสอนด้านแพทย-ศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล มี 571 รายการ แยกเป็นหนังสือ 440 รายการ (ร้อยละ 77.05) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 79 รายการ (ร้อยละ 13.83) เว็บไซต์ 19 รายการ (ร้อยละ 3.32) โสตทัศนวัสดุ 17 รายการ (ร้อยละ 2.97) และวารสาร 16 รายการ (ร้อยละ 2.80) ตามลำดับ

Published
2019-08-01
How to Cite
ทองน้อยย., ศานติวิวัฒน์เ., อนวัชรพงศ์ศ., & ศานติวิวัฒน์ เ. (2019). การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น: กรณีศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ . Information - อินฟอร์เมชั่น, 14(1), 8-14. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/200

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>