การบริการยืมระหว่างห้องสมุดของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

INTERLIBRARY LOAN SERVICE OF BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY USERS

  • วงเดือน เจริญ
Keywords: การยืมระหว่างห้องสมุด, ผู้ใช้บริการ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้ ระดับความพึงพอใจ รูปแบบบริการยืมระหว่างห้องสมุด ที่ผู้ใช้บริการต้องการ ตลอดจนปัญหาการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสภาพการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด พบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนใหญ่ใช้ทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์และทำรายงาน จำนวนรายการที่ขอใช้มากที่สุด 1-5 รายการ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ ใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC) ในประเทศ รูปแบบทรัพยากรที่ใช้บริการ ใช้การถ่ายเอกสารจากวารสาร ช่องทางการได้รับสารสนเทศใช้ช่องทางไปรษณีย์ธรรมดาและไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ช่องทางการติดต่อให้มารับสารสนเทศส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่โทรศัพท์แจ้งให้ทราบ ระยะเวลาการได้รับเอกสาร 8-14 วัน และ ส่วนใหญ่จ่ายค่าบริการครั้งละ 20-100 บาท ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการให้บริการของบรรณารักษ์ ด้านปัญหาของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการยืมระหว่างห้องสมุดต่างประเทศแพงเกินไป ด้านรูปแบบบริการยืมระหว่างห้องสมุด ที่ผู้ใช้บริการต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการดำเนินการตั้งแต่ยื่นเรื่องจนถึงส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีเอกสาร ภายใน 1-4 ชั่วโมง 

Published
2019-08-01
How to Cite
เจริญ ว. (2019). การบริการยืมระหว่างห้องสมุดของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา. Information - อินฟอร์เมชั่น, 14(1), 48-59. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/206