ความคาดหวังของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการบริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนงานวิจัย 31มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Expectations of faculty and graduate students of Khon Kaen University toward library services to support the research of the University

  • พรชนิตว์ ลีนาราช
  • สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง
  • ยุวดี เพชระ
  • กิตติยา สุทธิประภา
  • วราภรณ์ พนมศิริ
Keywords: ความคาดหวัง, บริการสนับสนุนการวิจัย, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น, Expectation, Research Support Services, Khon Kaen University Library

Abstract

        การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดบริการเพื่อการวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาความคาดหวังด้านบริการห้องสมุดเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของผู้ใช้บริการที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) เพื่อสังเคราะห์ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จำเป็นในการให้บริการสนับสนุนการวิจัย กลุ่มประชากรได้แก่ อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติงานและศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2555 ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 115 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกผลการสนทนากลุ่มย่อย
ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1. สภาพปัจจุบันของการจัดบริการเพื่อการวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ห้องสมุดได้จัดบริการดังนี้ 1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสถานที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้บริการโดยมีห้องสมุดจำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย หอสมุดกลาง ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย และห้องสมุดคณะ/สถาบันที่อยู่ในความดูแล จำนวน 12 แห่ง จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ที่นั่งอ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ บริการจุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ภายในห้องสมุด ห้องฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ ห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย และห้องบริการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self Directed Learning-SDL Room) 3) ด้านบริการแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 3.1) บริการพื้นฐาน 3.2) บริการเชิงรุกและบริการพิเศษ เป็นบริการที่จัดให้โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ 3.3) บริการแหล่งเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา
  2. 2. ความคาดหวังของผู้รับบริการสามารถสรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบริการสนับสนุนการการวิจัย กลุ่มตัวอย่างต้องการให้จัดการบริการแนะนำ/อบรมการสืบค้นข้อมูลหรือการใช้โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์สม่ำเสมอ 2) ด้านบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการวิจัย พบว่าบริการสนับสนุนการวิจัยตามความเห็นของของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาความคาดหวังมากที่สุดคือ บริการรายชื่อทรัพยากรใหม่ของห้องสมุดส่งถึงตัวผู้รับบริการ ส่วนบริการที่มีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ บริการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ 3) ด้านบริการการจัดกายภาพและพื้นที่ให้บริการอ่านที่สนับสนุนการทำวิจัย พบว่าอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความคาดหวังมากที่สุดคือ การเพิ่มจำนวนโต๊ะอ่านหนังสือและเพิ่มพื้นที่ศึกษาส่วนตัว ส่วนบริการที่มีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ การขยายระยะเวลาให้บริการเพิ่มวันยืมหนังสือ และขยายบริการรับ-ส่งทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย

3. การสังเคราะห์รูปแบบการให้บริการและความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่าควร มี 4 ด้านคือ  1) ความรู้ความสามารถด้านแนะนำ/อบรม/สอนการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ 2) ความรู้ความสามารถด้านการค้นคว้าจากฐานข้อมูล 3) ความรู้ความสามารถด้านการให้คำแนะนำในการวิจัย 4) ความรู้ความสามารถด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการวิจัย และความรู้ความสามารถด้านการจัดกายภาพและพื้นที่ให้บริการ ที่สนับสนุนการทำวิจัย

Published
2019-08-01
How to Cite
ลีนาราชพ., พัดเพ็งส., เพชระย., สุทธิประภาก., & พนมศิริว. (2019). ความคาดหวังของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการบริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนงานวิจัย 31มหาวิทยาลัยขอนแก่น. Information - อินฟอร์เมชั่น, 21(1), 31-45. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/147

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>