ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554

The users’ satisfactions toward the library Service of Academic Resource Center at Mahasarakham University 2011

  • รุจิรา เหลืองอุบล
  • น้ำลิน เทียมแก้ว
Keywords: ความพึงพอใจ, การใช้บริการ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Satisfactions, Users’ service, Academic Resource Center at Mahasarakham University

Abstract

        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 726 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.13) โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ (= 4.66, S.D. = 0.20) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ( = 4.63, S.D. = 0.19) และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( = 4.50, S.D. = 0.31) ตามลำดับ

Published
2019-08-01
How to Cite
เหลืองอุบลร., & เทียมแก้ว น. (2019). ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554. Information - อินฟอร์เมชั่น, 21(1), 12-18. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/145

Most read articles by the same author(s)