การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Assessment of Library Service Quality with LibQUAL+ at the Academic Resource Center, Mahasarakham University

  • มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์
  • ศุมรรษตรา แสนวา
  • รุจิรา เหลืองอุบล
  • ประนอม นามษร
  • น้ำลิน เทียมแก้ว
  • จิตรลดา กลางเคื่อม
Keywords: คุณภาพการบริการ, LibQUAL , Service Quality

Abstract

         การวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของ ผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Library Users Assess Service Quality with LibQUAL+ at the Academic Resource Center Mahasarakham University) มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินคุณภาพการบริการโดยรวมของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทั้งผู้ใช้ภายในและศูนย์บริการวิชาการภายนอก และเพื่อศึกษาปัญหาในการใช้บริการของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้จากการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ดังนี้ 1.) บุคลากร 458 คน 2.) นิสิต 689 คน 3.) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินที่ปรับปรุงจาก LibQUAL+ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการรับรู้และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อคุณภาพบริการของ ห้องสมุดใน 4 มิติ คือ ทรัพยากรและการเข้าถึง (Access to Information) การบริการ (Affect of Service) สถานที่และสิ่งแวดล้อม (Library as Place) และการควบคุมปฏิสัมพันธ์ (Personal Control) ประกอบด้วยคำถาม 25 ข้อ แต่ละข้อคำถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 9 ระดับ แบ่งเป็น 3 ช่องระดับ คือ ระดับบริการต่ำสุดที่ยอมรับได้ (Minimum-acceptable service level) ระดับการรับรู้หรือระดับบริการตามความเป็นจริงที่ได้รับ (Perceived level of service) และระดับบริการที่ปรารถนา (Desire level of service) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Published
2019-08-01
How to Cite
น้อยบัวทิพย์ม., แสนวาศ., เหลืองอุบลร., นามษรป., เทียมแก้วน., & กลางเคื่อม จ. (2019). การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. Information - อินฟอร์เมชั่น, 14(1), 32-40. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/204

Most read articles by the same author(s)