การดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องประเทศไทย 4.0

Operating of Library for Supporting and Responding to Government Policy, Thailand 4.0

  • อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์
  • เดชดนัย จุ้ยชุม
  • ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

Abstract

     การดำเนินงานของห้องสมุดเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งห้องสมุดถือว่าเป็นองค์กรหลักทางด้านการให้บริการความรู้และสารสนเทศ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ห้องสมุดจะสร้างจุดยืนให้ตนเองในการเป็นภาคส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

Published
2017-12-04
How to Cite
อิงคนินันท์ บัณฑิตย์อ., จุ้ยชุมเ., & เมตตาริกานนท์ด. (2017). การดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องประเทศไทย 4.0. Information - อินฟอร์เมชั่น, 24(2), 81-92. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/76

Most read articles by the same author(s)