โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนต่อการรู้สารสนเทศของ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

The Causal Model of Information Seeking Behavior to Information Literacy for Studying of Undergraduate Students at Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University

  • เดชดนัย จุ้ยชุม
  • ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
Keywords: โมเดลเชิงสาเหตุ, พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ, การรู้สารสนเทศ, การเรียนของนักศึกษา, Causal model, Information seeking behavior, Information literacy, Studying of students

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนและการรู้สารสนเทศ และ 2) ตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุและหาอิทธิพลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 105 คน ตัวแปรต้น คือ สภาพแวดล้อมในการเรียนและการแสวงหาสารสนเทศ ตัวแปรตาม คือ การรู้สารสนเทศ เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการวิจัย ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.963 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนและการรู้สารสนเทศของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนมากที่สุด คือ ความต้องการสารสนเทศเพื่อการเรียน นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนมากที่สุด คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียน และนักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด และ 2) โมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษามีความสอดคล้องหลังจากปรับโมเดล ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (Chi–square) เท่ากับ 14.973 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 17ค่าความน่าจะเป็น (P-value) เท่ากับ 0.597 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 และค่าความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 สภาพแวดล้อมในการเรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อการแสวงหาสารสนเทศ และมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อตัวแปรการรู้สารสนเทศ ส่วนการแสวงหาสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้สารสนเทศ

Published
2019-08-23
How to Cite
จุ้ยชุมเ., & เมตตาริกานนท์ ด. (2019). โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนต่อการรู้สารสนเทศของ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Information - อินฟอร์เมชั่น, 24(2), 13-24. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/66

Most read articles by the same author(s)