ขอบเขตวารสาร
      อินฟอร์เมชั่น เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการห้องสมุด เทคโนโลยีและนวัตกรรมห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดทางวิชาการ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

การกลั่นกรองบทความ
      บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ (อย่างน้อย 2 คน) โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้นิพนธ์บทความเป็นผู้ใดเช่นเดียวกับผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-blind Peer Review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมข้อพิจารณาในการแก้ไข (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาประมาณ 4–6 สัปดาห์

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
     บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ จะต้องอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ  และบทวิจารณ์หนังสือ ที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความของอินฟอร์เมชั่น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความนั้นและไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร

กำหนดพิมพ์เผยแพร่  
     
ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
     
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
     ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์    อ่านรายละเอียดที่นี่

Sponsors
   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น