information journal

Information For Authors

  • ผู้เขียนสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์ในวารสาร
  • บทความที่ส่งมาต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอื่น
  • ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามรูปแบบและข้อกำหนดการเขียนบทความที่วารสารกำหนด
  • บทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
  • ผู้เขียนจะได้รับข้อมูลและผลการพิจารณาบทความจากบรรณาธิการ