Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • เป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
  • ผู้เขียนบทความยินดีให้ขอรหัสประจำของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือ DOI จาก ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (บว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่ง DOI มีประโยชน์ต่อนักวิจัย ได้แก่ ช่วยในการจัดเก็บและเผยแพร่ไฟล์ดิจิทัลในระยะยาว และสะดวกในการรวบรวมเอกสารดิจิทัลเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการวิจัย ตลอดจนช่วยปกป้องลิขสิทธิ์และป้องกันการโจรกรรมข้อมูลให้กับเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล เป็นต้น
  • การจัดเตรียมต้นฉบับบทความเป็นไปตามรูปแบบบทความที่วารสารกำหนด
  • ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • การอ้างอิงเอกสาร (References) อ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในเนื่อเรื่องและท้ายบทความ และอ้างอิงแบบระบบชื่อ-ปี (name-year system) โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างท้ายของข้อความที่ต้องการอ้าง ในส่วนของการอ้างอิงท้ายบทความ ผู้เขียนจะต้องรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ และจัดเรียงตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง

Author Guidelines

การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

การเตรียมต้นฉบับสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับผู้เขียน

บทความวิจัย Research Articles

    บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง รายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัย ความยาวไม่เกิน 18 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย
   1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   2. ชื่อผู้แต่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   3. บทคัดย่อ ภาษาไทยความยาวไม่เกิน 12 บรรทัดและภาษาอังกฤษไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร เขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ พร้อมทั้งกำหนดคำสำคัญ (Keywords)
  4. บทนำ เป็นส่วนที่นำเสนอความสำคัญของปัญหาที่ทำวิจัย เขียนให้กระชับและเข้าใจง่าย
  5. วัตถุประสงค์การวิจัย เขียนเป็นความเรียงต่อเนื่องในย่อหน้าเดียว โดยแยกประเด็นการศึกษาให้ชัดเจน ด้วยภาษาที่สั้นและกระชับ กรณีที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะให้รวมกัน
  6. วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ขอบเขตการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง (ระบุสูตรคำนวณขนาดตัวอย่าง) วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้และวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
  7. ผลการวิจัย นำเสนอผลเป็นลำดับจากข้อมูลทั่วไป จนถึงข้อมูลเฉพาะเรื่อง โดยมุ่งเน้นการตอบคำถามตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก อธิบายให้กระชับอาจควบคู่กับการใช้ตาราง กราฟ หรือภาพประกอบ
  8. อภิปรายผล อภิปรายเพื่อให้คล้อยตามถึงความสัมพันธ์หรือหลักการที่มาจากผล สนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฎีที่มีผู้เคยนำเสนอ เปรียบเทียบผลการวิจัยและการตีความหมายของผู้อื่น เน้นถึงปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญของเรื่อง ให้เขียนแยกย่อหน้าตามประเด็นที่อภิปรายผล 
  9. ข้อเสนอแนะหรือการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการเสนอผลที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในภาพรวมหรือเฉพาะกลุ่ม หรือเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในอนาคต
  10. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
  11. เอกสารอ้างอิง ดาวน์โหลด Information Reference Style ได้ที่ http://bit.ly/321oFJg คู่มือการใช้งาน pdf  clip

บทความพิเศษ Special Articles

บทความพิเศษ

บทความวิชาการ Academic Articles

Academic Article หมายถึงบทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่รวบรวมความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยนำเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่เชิงสังเคราะห์ พร้อมมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้เขียนเพิ่มเติมด้วย ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 มีเนื้อหาประกอบด้วย
 - ชื่อเรื่อง
 - ชื่อผู้แต่ง
 - บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - บทนำ
 - เนื้อความ
 - บทสรุป และ
 - เอกสารอ้างอิง ดาวน์โหลด Infomation Reference Style ได้ที่ http://bit.ly/321oFJg  คู่มือการใช้งาน pdf  clip

Miscellaneous

ปกิณกะ (Miscellaneous)

Privacy Statement

ชื่อและอีเมลผู้แต่งที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น
The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data protection)
      กองบรรณาธิการ Information จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นิพนธ์ และจะใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น
นอกจากนี้กองบรรณาธิการ จะขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการตีพิมพ์บทความได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารยินยอมได้หากบทความนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพของคนส่วนใหญ่หรือมีความลำบากในการได้มาซึ่งเอกสารยินยอมและบุคคลผู้นั้นไม่คัดค้านต่อการตีพิมพ์เผยแพร่"