กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่น
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2541-2 ต่อ 42616

Principal Contact

กองบรรณาธิการอินฟอร์เมชั่น
Phone 0-4320-2541-2 ต่อ 42616

Support Contact

ยุวดี เพชระ