กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่น
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 08-0072-2554
โทรสาร 0-4320-2543

Principal Contact

กองบรรณาธิการอินฟอร์เมชั่น
Phone 08-0072-2554

Support Contact

นางสาวกฤติกา สุนทร