• ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารอินฟอร์เมชั่น ✍

  2019-08-13

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการชื่อ “อินฟอร์เมชั่น”  เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีนโยบายรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และ/หรือบทความพิเศษ ในด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์   การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการห้องสมุด เทคโนโลยีและนวัตกรรมห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดทางวิชาการ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  อินฟอร์เมชั่น ได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1

  tci12.png

  กำหนดการรับและพิจารณาบทความ: 
       รับพิจารณาบทความอย่างต่อเนื่อง

  กำหนดพิมพ์เผยแพร่
       ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
       ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
       ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

  กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่น
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002
  บรรณาธิการ: นางสาวกฤติกา สุนทร  e-mail: gritiga@kku.ac.th
  สำนักงาน: โทรศัพท์ 08-0072-2554
                   โทรสาร 0-4320-2543

  Read more about ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารอินฟอร์เมชั่น ✍