information journal

Privacy Statement

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data protection)
      กองบรรณาธิการ Information จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นิพนธ์ และจะใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น
       นอกจากนี้กองบรรณาธิการ จะขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการตีพิมพ์บทความได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารยินยอมได้หากบทความนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพของคนส่วนใหญ่หรือมีความลำบากในการได้มาซึ่งเอกสารยินยอมและบุคคลผู้นั้นไม่คัดค้านต่อการตีพิมพ์เผยแพร่"