ชื่อและอีเมลผู้แต่งที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น
The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data protection)
      กองบรรณาธิการ Information จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นิพนธ์ และจะใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น
นอกจากนี้กองบรรณาธิการ จะขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการตีพิมพ์บทความได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารยินยอมได้หากบทความนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพของคนส่วนใหญ่หรือมีความลำบากในการได้มาซึ่งเอกสารยินยอมและบุคคลผู้นั้นไม่คัดค้านต่อการตีพิมพ์เผยแพร่"