การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ : Cited References Searching ตอนที่ 1 ISI Web of Science

  • สุมิตรา จิระวุฒินันท์
  • วลัยลักษณ์ แสงวรรณกูล
Keywords: การสืบค้น, การอ้างอิง, ผลงานวิชาการ, ISI Web of Science

Abstract

          อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ (Cited Reference Searching) แนะนำฐานข้อมูล Web of Science ในส่วนของการสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการและอธิบายวิธีการสืบค้นอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง

Published
2019-08-01
How to Cite
จิระวุฒินันท์ส., & แสงวรรณกูล ว. (2019). การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ : Cited References Searching ตอนที่ 1 ISI Web of Science. Information - อินฟอร์เมชั่น, 14(1), 71-79. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/209

Most read articles by the same author(s)