การวิเคราะห์ความโปร่งใสของเว็บไซต์เทศบาลในประเทศไทย

An Analysis of Municipal Website Transparency in Thailand

  • ศุภกร ฉายถวิล
  • กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์
Keywords: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, เทศบาล

Abstract

ความโปร่งใสเป็นหลักการสำคัญในการส่งเสริมให้เทศบาลเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
ผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องมือและใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์ความโปร่งใสของเว็บไซต์เทศบาล ใน 2 กลุ่มตัวชี้วัด คือ กลุ่มตัวชี้วัดที่ 1 ลักษณะการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปที่สะท้อนความโปร่งใสของเว็บไซต์ และ กลุ่มตัวชี้วัดที่ 2 การประเมินความโปร่งใสทางเว็บไซต์  ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  และได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างเว็บไซต์เทศบาล จำนวน 90 แห่งทั่วประเทศ

          ผลการศึกษาพบว่า เว็บไซต์เทศบาลส่วนใหญ่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วนตามกลุ่มตัวชี้วัด  แต่เทศบาลส่วนใหญ่นิยมเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบไฟล์นามสกุล .pdf  ซึ่งทำให้การนำข้อมูลเชิงสถิติไปใช้งานต่อไม่ได้ในทันที  การเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลจริง แต่ด้วยความซ้ำซ้อนของระดับเมนู จึงอาจทำให้ผู้ใช้เข้าไม่ถึงข้อมูล หรือไม่พบข้อมูลเหล่านั้น  รัฐบาลจึงควรสนับสนุนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อตัดสินใจได้ในทันที

Published
2019-12-27
How to Cite
ฉายถวิลศ., & โล่ห์วัชรินทร์ก. (2019). การวิเคราะห์ความโปร่งใสของเว็บไซต์เทศบาลในประเทศไทย. Information - อินฟอร์เมชั่น, 26(2), 1-18. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/56