ความต้องการและแนวทางการดำเนินงานคลังปัญญาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Needs and Development Guidelines of YRU Wisdom Bank Issue of Digital Economy Plan Thailand 4.0: A Case Study of Academic Resources and Information Technology Center in Yala Rajabhat University

  • จารุณี การี
Keywords: คลังปัญญามหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ห้องสมุดดิจิทัล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและแนวทางการด าเนินงานคลังปัญญาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนทั้งสิ้น 399 คน และผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

      ผลการวิจัยความต้องการคลังปัญญาของผู้ใช้บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพบว่า ผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความต้องการคลังปัญญาทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการด้านการสืบค้นข้อมูลมากที่สุด เมื่อพิจารณาข้อที่มีความต้องการมากที่สุดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา ต้องการเนื้อหาที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ด้านประเภททรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการออกแบบหน้าจอ ต้องการการจัดวางองค์ประกอบบนหน้าจอให้มีความเหมาะสม ด้านการสืบค้นข้อมูล ต้องการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้านการติดต่อกับผู้ใช้ ต้องการคู่มือการใช้ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ด้านการใช้ประโยชน์จากคลังปัญญา ต้องการส่งเสริมให้เกิดการค้นหาสื่อการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการ และด้านลักษณะการให้บริการ ต้องการให้สามารถค้นหาสารสนเทศฉบับเต็ม (full-text) ส่วนแนวทางการดำเนินงานคลังปัญญาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทย 4.0 พบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีแผนงานและนโยบายในการด าเนินงานคลังปัญญาให้มีบริการสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ มีการออกแบบ จัดท าและพัฒนาสื่อสาระดิจิทัลเพื่อการศึกษา และสื่อดิจิทัลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและให้บริการงานสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย และเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

Published
2019-12-27
How to Cite
การีจ. (2019). ความต้องการและแนวทางการดำเนินงานคลังปัญญาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Information - อินฟอร์เมชั่น, 26(2), 83-101. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/60