สมรรถนะที่จำเป็นของนักวิชาชีพสารสนเทศในการปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการวิจัย ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย

Competencies for information professionals of research support services at Thai Research University Libraries

  • ทิพวรรณ สุขรวย
  • พรชนิตว์ ลีนาราช
Keywords: บริการสนับสนุนการวิจัย, สมรรถนะ, สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศ, Research Support Services, Competencies, Competencies Information Professionals

Abstract

      การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นสมรรถนะที่จำเป็นของนักวิชาชีพสารสนเทศในการปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการวิจัยจากของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาชีพสารสนเทศที่ปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการวิจัย และผู้บริหารห้องสมุดที่สังกัดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประกอบด้วยนักวิจัย จำนวน 369 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 295 ชุด (ร้อยละ 74.49) นักวิชาชีพสารสนเทศ จำนวน 137 คน (ร้อยละ 100) ได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน 137 ชุด และผู้บริหารห้องสมุด จำนวน 9 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 8 ชุด (ร้อยละ 88.89) รวมส่งแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 542 คน ได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมดจำนวน 440 ชุด (ร้อยละ 81.18) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean-) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation- S.D.) ผลการวิจัยพบว่า

    1) สมรรถนะด้านความรู้ ที่นักวิชาชีพสารสนเทศปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการวิจัยต้องมีเป็นพื้นฐานสำคัญ อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลำดับความเห็นจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านทรัพยากรสารสนเทศทางการวิจัย (=4.44) ด้านบริการสารสนเทศทางการวิจัย (=4.07) ด้านการจัดการห้องสมุดเพื่อการวิจัย (=3.90) ด้านพื้นฐานการวิจัย (=3.89) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย (=3.81) ตามลำดับ

    2) สมรรถนะด้านทักษะ ที่นักวิชาชีพสารสนเทศปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการวิจัยต้องมีเป็นพื้นฐานสำคัญ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับความเห็นมากไปน้อยทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัย (=4.19) ทักษะการสอนและการฝึกอบรม (=4.10) ทักษะการบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย (=4.03) ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย (=3.98) ทักษะด้านการตลาด (=3.89) และทักษะทางภาษาและการสื่อสารเพื่อการวิจัย (=3.82) ตามลำดับ

    3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่นักวิชาชีพสารสนเทศปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการวิจัยต้องมีเป็นพื้นฐานสำคัญ เรียงตามลำดับความเห็นจากมากไปน้อยดังนี้ ทัศนคติที่ดีด้านบริการการวิจัย ในระดับมากที่สุด (=4.57) จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย ในระดับมากที่สุด (=4.52) การทํางานเป็นทีมในการให้บริการการวิจัยในระดับมาก (=4.49) การจัดการตนเองในการให้บริการการวิจัย ในระดับมาก (=4.38) การเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพบริการการวิจัย ในระดับมาก (=4.36) และภาวะผู้นําในการปฏิบัติงานสนับสนุนการวิจัย เท่ากับ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ในระดับมาก (=4.33)

Published
2019-08-01
How to Cite
สุขรวยท., & ลีนาราช พ. (2019). สมรรถนะที่จำเป็นของนักวิชาชีพสารสนเทศในการปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการวิจัย ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย. Information - อินฟอร์เมชั่น, 22(2), 35-49. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/114

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>