ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2548

User Satisfaction toward the Faculty of Nursing Library, Khon Kaen University for the Fiscal Year 2005

  • ศุภชัย อนวัชพงศ์
  • ส่งศรี ดีศรีแก้ว
Keywords: ความพึงพอใจ, การใช้บริการ, ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2548 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นอาจารย์และนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 196 คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ การดำเนินงานของห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.20) 

Published
2019-08-01
How to Cite
อนวัชพงศ์ศ., & ดีศรีแก้วส. (2019). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2548 . Information - อินฟอร์เมชั่น, 14(1), 41-47. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/205

Most read articles by the same author(s)