การศึกษาการรับรู้ข่าวสาร และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The study of perception and satisfaction with public relations of Khon Kaen University Library

  • นิติยา ชุ่มอภัย
Keywords: การรับรู้ข่าวสาร, การประชาสัมพันธ์, ความพึงพอใจ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ 1) บุคลากร ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน 2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4) นักศึกษานานาชาติ 5) ศิษย์เก่าและผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6) สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือฯ และ 7) บุคคลภายนอกและนักเรียน ที่ได้จากการนำข้อมูลที่มีในฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Walai AutoLib) ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561  จำนวนประชากร 60,403 คน เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 398 คน ซึ่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ผลการศึกษาพบว่า  1) การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมาก ด้านช่วงเวลาที่ต้องการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการรับทราบข่าวสารในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. และด้านช่องทางที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมมีการรับรู้ในระดับมาก และภาพรวมรายข้อมีการรับรู้ในระดับมากเช่นกัน 2)ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับมาก และและในรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1) สำนักหอสมุด มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลากหลายช่องทาง 2) ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลประชาสัมพันธ์และข่าวสารของสำนักหอสมุด  3) เนื้อหาข่าวสารในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด มีความชัดเจน เข้าใจง่าย, ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด มีความน่าสนใจและมีประโยชน์ และข่าวสารจากสื่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุดมีความรวดเร็ว

Published
2019-12-27
How to Cite
ชุ่มอภัยน. (2019). การศึกษาการรับรู้ข่าวสาร และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น. Information - อินฟอร์เมชั่น, 26(2), 19-28. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/57

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>