ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการทำรายการ RDA ของบรรณารักษ์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

The knowing and understanding of RDA standard of librarians of National Research University Library

  • วราภรณ์ พนมศิริ
  • กันยารัตน์ เควียเซ่น
Keywords: มาตรฐานการทำรายการอาร์ดีเอ, ความรู้ความเข้าใจ, บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

Abstract

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการทำรายการ RDA ของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการทำรายการ RDA ของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สังกัดหอสมุดกลาง 9 แห่ง จำนวน 53 คน ได้รับคืนมา 40 ชุด ผลการศึกษาพบว่า บรรณารักษ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในมาตรฐานการลงรายการ RDA และปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของบรรณารักษ์ได้แก่ปัจจัยด้านทักษะ ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Published
2019-12-27
How to Cite
พนมศิริว., & เควียเซ่นก. (2019). ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการทำรายการ RDA ของบรรณารักษ์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. Information - อินฟอร์เมชั่น, 26(2), 63-82. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/59

Most read articles by the same author(s)