การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Accessing Electronic Resources through Online Public Access Catalog (OPAC) of Graduate Students, Mahasarakham University

  • ฤทัย นิ่มน้อย
  • ภาธร นิลอาธ
Keywords: การเข้าถึงสารสนเทศ, ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด, Information access, e-resource, Library information database

Abstract

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการใช้และความต้องการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จeนวน 3,066 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 103 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  เก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ได้ 103 ชุด คิดเป็นร้อยละ 3.36 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.40) ไม่ทราบและไม่เคยใช้การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ด้านประเภทของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดทั้ง 3 ประเภทอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับดังนี้ 1) ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดซื้อ (x̅= 4.62) 2) ทรัพยากรสารสนเทศที่พัฒนาโดยห้องสมุด (x̅= 4.61) และ 3) ทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (x̅= 4.60) และด้านรูปแบบเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดคือเอกสารฉบับเต็ม (full-text) (x̅= 4.74)

Published
2017-12-04
How to Cite
นิ่มน้อยฤ., & นิลอาธ ภ. (2017). การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . Information - อินฟอร์เมชั่น, 24(2), 39-54. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/71