พฤติกรรมสารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก

Information Behavior of SMEs Entrepreneurs on East-West Economic Corridor

  • กริชยา ติวทอง
  • ชลภัสส วงษ์ประเสริฐ
Keywords: พฤติกรรมสารสนเทศ, ความต้องการสารสนเทศ, การแสวงหาสารสนเทศ, การใช้สารสนเทศ, Information behavior, Information need, Information seek, Information use

Abstract

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศประกอบด้วย ความต้องการสารสนเทศ ลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศ การแสวงหาและแหล่งสารสนเทศ การใช้สารสนเทศและสภาพปัญหาการใช้สารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก

     ผลการศึกษาพบว่าความต้องการสารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs ทั้งประเภท การผลิต การค้าและการบริการมีความต้องการสารสนเทศในการวิเคราะห์องค์กร วิเคราะห์การตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์การเงินการลงทุนอยู่ในระดับมาก โดยใช้สารสนเทศข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ข้อมูลวิเคราะห์คู่แข่ง ข้อมูลวิเคราะห์องค์กรอยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะเนื้อหาพบว่า ผู้ประกอบการต้องการเนื้อหาสารสนเทศธุรกิจที่เป็นลักษณะเนื้อหาข้อมูลสรุปวิเคราะห์ตามประเภทธุรกิจ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบธุรกิจ ข้อมูลที่นำเสนอแนวโน้มธุรกิจ รายงานประจำปีสรุปสถานการณ์และการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาก ด้านการแสวงหาสารสนเทศ พบว่า ผู้ประกอบการต้องการใช้สารสนเทศธุรกิจ ผ่านแหล่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ประกอบการให้เหตุผลว่าสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว หากต้องการจะค้นหาข้อมูลสามารถค้นหาได้ทันที เพราะผู้ประกอบการไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปหาข้อมูลตามที่ต่างๆ มากนัก อีกทั้งการแสวงหาผ่านอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลที่หลากหลาย สะดวกต่อการจัดเก็บดูแลรักษาข้อมูลอีก

     สภาพปัญหาการใช้สารสนเทศ พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหาการใช้สารสนเทศในด้านสารสนเทศที่ได้ไม่ครบถ้วน สารสนเทศขาดความน่าเชื่อถือ ไม่มีหลักฐานยืนยันความถูกต้อง ขาดความรู้ในการใช้เครื่องมือช่วยค้น อุปสรรคในการใช้ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับมาก ผลจากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs

Published
2017-12-04
How to Cite
ติวทองก., & วงษ์ประเสริฐช. (2017). พฤติกรรมสารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก. Information - อินฟอร์เมชั่น, 24(2), 55-62. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/73