องค์กรแห่งนวัตกรรม: ทางเลือกใหม่สำหรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

The Innovation Organization: The New Alternative for 21st Century Development

  • วัฒนชัย ศิริญาณ
  • วิทยา เจริญศิร
  • สัญญา เคณาภูมิ
Keywords: องค์กรแห่งนวัตกรรม, ภาวะผู้นำ, บรรยากาศ, วัฒนธรรมองค์กร, พฤติกรรม, Organization of innovation, Leadership, Climate, Organizational culture, Behavior

Abstract

     การพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบันจัดว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงหรือเรียกว่ายุคแห่งโลกาภิวัตน์ (globalization) นวัตกรรมและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วยการนำทักษะ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจและสังคม องค์กรแห่งนวัตกรรมจึงเป็นทางเลือกใหม่สำ-าหรับการพัฒนา การที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนั้นผู้เขียนได้กำหนดปัจจัยในการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมอยู่ 4 ปัจจัยด้วยกัน คือ ภาวะผู้นำ (leadership) บรรยากาศ (climate) วัฒนธรรมองค์กร (organization culture) และ
พฤติกรรม (behavior) ในการพัฒนาองค์กรนั้น นอกจากผู้บริหารจะมีภาวะผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์มีพฤติกรรมหรือนิสัยในการรักนวัตกรรมแล้ว ยังต้องเป็นผู้สนับสนุนให้องค์กรมีบรรยากาศนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม ในสังคมทุกวันนี้และในอนาคตเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้การสร้างสิ่งใหม่ให้เป็นผลงานนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาจึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศและสร้างศักยภาพพร้อมในการแข่งขันและสร้างคุณค่าแก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

Published
2017-12-04
How to Cite
ศิริญาณว., เจริญศิรว., & เคณาภูมิส. (2017). องค์กรแห่งนวัตกรรม: ทางเลือกใหม่สำหรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21. Information - อินฟอร์เมชั่น, 24(2), 72-80. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/75