รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียโดยเทคนิคภาพป๊อปอัพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Multimedia electronic model book using pop-up image technique for Matthayomsuksa 2 students

  • ภัทรพรรณ ปุยะติ
  • คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
  • พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
Keywords: รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย, ภาพป๊อปอัพ, Multimedia Electronic Model Book, Electronic Book, Multimedia Electronic Book, Pop-up image technique

Abstract

      งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียโดยเทคนิคภาพป๊อปอัพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียโดยเทคนิคภาพป๊อปอัพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทไธสง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 27 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียโดยเทคนิคภาพป๊อปอัพ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยาก 0.69 ค่าอำนาจจำแนก 0.39 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียโดยเทคนิคภาพป๊อปอัพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบไปด้วย ความเป็นมัลติมีเดีย การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และเทคนิคภาพป๊อปมีความเหมาะสมในระดับดีมาก 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.77/81.11 3) มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6909 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 69.09 และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียโดยเทคนิคภาพป๊อปอัพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

Published
2019-08-01
How to Cite
ปุยะติภ., เหลี่ยมไธสงค., & สายทองพ. (2019). รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียโดยเทคนิคภาพป๊อปอัพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . Information - อินฟอร์เมชั่น, 22(2), 71-88. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/118

Most read articles by the same author(s)