การศึกษาความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

A study of workforce engagement: A case study of Academic Resources Center, Khon Kaen University

  • ศิริญาพร ปรีชา
Keywords: ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Workforce Engagement, Libraries of Khon Kaen University

Abstract

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 39 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) และค่าเฉลี่ย (Mean)

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีต่อผลความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากที่สุดอันดับ 1 คือ ผู้บังคับบัญชา อันดับ 2 คือ ภาระงานที่ได้รับมอบหมายและการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ อันดับ 3 คือ เพื่อนร่วมงาน อันดับ 4 คือ สวัสดิการและเงินเดือนค่าตอบแทน อันดับ 5 คือ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายงาน อันดับ 6 คือ ระบบการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล และสุดท้าย อันดับ 7 คือ ครอบครัวและภูมิลำเนา

สำหรับระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมี ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.33 รองลงมาคือ บุคลากรมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของสำนักวิทยบริการในทุกเรื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.15 บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.13 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.03 บุคลากรพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าเฉลี่ย 3.95 และบุคลากรพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.90 บุคลากรพึงพอใจผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย 3.77 บุคลากรพึงพอใจการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.59 และลำดับสุดท้ายคือ บุคลากรพึงพอใจสวัสดิการและปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ที่สำนักวิทยบริการและมหาวิทยาลัยจัดให้ มีค่าเฉลี่ย 3.54

Published
2019-08-01
How to Cite
ปรีชาศ. (2019). การศึกษาความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. Information - อินฟอร์เมชั่น, 21(1), 1-11. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/144